• clubgroup6.hu

 • 8500 Pápa, Kmetty György utca 1/a

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

Az alábbiakban az Dalmata és Kopó Klub Egyesület adatkezelési szabályzatáról olvashat, melynek mindenkori legfrissebb verziója a weboldal adatkezelési pontjában olvasható. A weboldal látogatásával ön elfogadja az Adatkezelésre vonatkozó szabályzatot. Amennyiben nem ért egyet ezekkel, kérjük, ne használja az oldalt!

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó/Érintett) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2019.10.21. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető vagy az alábbiakban felsorolt Harmadik fél felelős.
A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez (kutyakiállítási nevezés, tagság igénylése) azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatótól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a nevezéssel, tagsággal, szolgáltatásokkal kapcsolatos szükséges adatokat
 • nevezendő kutyák adatai
 • demográfiai adatok
 • egyesületi élettel, kiállításokkal, programokkal kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek
 • kapcsolattartás

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és véleménynyilvánítás módját szolgálja. A kiállítási nevezésilapokon/online nevezében kért adatok szükségesek a regisztrációhoz, nevezéshez, adminisztratív jelentések elkészítéséhez.

Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, mint például:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz
 • esetleges hírleveleink eljuttatásához
 • belső nyilvántartásához
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon/nevezés során megrendel (pl: katalógus)
 • kiállítások minőségének és szervezésének feljesztése céljából

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásaihoz használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására (pl: kiállítási statisztika). Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges (pl: online nevezés), vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről, szolgáltatásokról és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.
Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, szolgáltatásainkról előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető és munkatársai (amennyiben Üzemeltetőnek vannak munkatársai) férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át, kivéve az adminisztrációhoz szükséges online nevezés, illetve fajtagondozó klubok, MEOESZ, FCI. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az adatvédelmi szabályzatban olvashatnak, illetve tájékoztatást kérhetnek Adatkezelőtől. A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet, azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA ÉS JOGALAPJA

Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy a Dalmata és Kopó Klub Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelése megismerhető legyen, maga az adatkezelés az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak megfeleljen, azokkal összhangban legyen. Ennek megfelelően az Adatkezelő célja, mint adatokat kezelő gazdasági társaság, hogy tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.), valamint a 2018. május 25. napjától irányadó GDPR, azaz „Általános Adatvédelmi Rendelet”-ben (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendelete) foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen.

A jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, mindenki számára, biztosítsa jogait és tiszteletben tartsa a személyes adatainak feldolgozása során az alábbi rendelkezéseknek megfelelően:

 • General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 – Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2008. évi LXVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

AZ ADATKEZELŐ

A weboldal üzemeltetője

Dalmata és Kopó Klub Egyesület
Cím: 8500 Pápa, Kmetty Gy. u. 1a.
Asz: 19213860-1-19
Képviselője: Lovas Ferenc
Elérhetőség: info@clubgroup6.hu

A weboldal szerkesztője

Gáspár Eszter e.v.
Cím: 1085 Budapest, József körút 37. 2/13.
Asz: 76362538-1-42
Elérhetőség: gaspareszter@gasparmed.hu

A weboldal tárhelye

Maxer Hosting Kft.
Cím: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.
Asz: 13670452-2-08
Képviselője: Nyers Péter
Elérhetőség: info@maxer.hu

Az online nevezés szolgáltatója

DOG SHOW Kft
Cím: 1116. Budapest Tétényi út 130.
Asz: 23099197-2-43
Elérhetőség: admin@dogshow.hu

Adatvédelmi tisztségviselő:
A weboldal és a vállalkozás ezen részéhez nem tartozik olyan termék vagy szolgáltatás, mely adatvédelmi tisztségviselő kinevezését indokolná.

Kapcsolatfelvételi/ nevezési lap
Jelen honlapon pillanatnyilag nem található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlap nevet és email címet kér, melyeket önkéntes hozzájárulás alapján kezelünk, amennyiben az a későbbiekben kialakításra kerül.
A kiállítási nevezési lapokon kért minden információ (név, elérhetőségek, számlázási adatok, kutyák adatai) megadása önkéntes, a kiállítási nevezéshez/tagfelvételhez, adminisztrációhoz, címek és díjak ügyintézéséhez szükségesek. Minden kiállítási és nevezési információ, eredmények továbbítása a megfelelő klubnak, fajta gondozó vagy szervező egyesületnek, MEOESZnek, illettve FCI-nek a szabályoknak és a jelen weboldal, valamint az online nevezési oldal, és a szervezet oldalán található adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.

FCI - Fédération Cynologique Internationale AISBL

Cím: Place Albert 1er, 13, 6530 Thuin, Belgium
Weboldal: https://fci.be
Elérhetőség: info@fci.be

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Szövetsége

Cím: 1116 Budapest, Tétényi út 128B/130
Asz: 19816126-2-43
Elérhetőség: titkarsag@kennelclub.hu

Fajtagondozó klubok

Kiállításonként változó, így külön megjegyzésre kerül!

A résztvevő a kiállításra vonatkozó online jelentkezési/nevezési lap kitöltésével elfogadja a DogSHow Kft adatkezelési szabályzatát:

Blog hozzászólások
Ez a weboldal nem teszi lehetővé a blog hozzászólásokat, kommenteket.

Hírlevél, eDM
Híreinkről, újdonságainkról, akcióinkról hírlevelet nem küldünk jelenleg, de amennyiben erre sor kerül, csak azoknak a felhasználóknak tesszük meg, akik ehhez hozzájárulásukat adták és önkéntesen feliratkoztak. A hírlevelek tartalmazzák a vállalkozás nevét, elérhetőségét, ezért reklámnak minősülnek. A hírlevélre feliratkozni név és email cím megadásával lehetséges.

A hírlevelek szolgáltatója és adatfeldolgozója:
Mailchimp – c/o The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
www.mailchimp.com
MOSS No. EU 826 477 91
MailChimp adatvédelem: https://mailchimp.com/gdpr/ és https://mailchimp.com/about/security/

Facebook oldal
A vállalkozás facebook oldallal is rendelkezik promóciós, marketing és kapcsolattartási céllal, ahol lehetőség van kapcsolatfelvételre, üzenet váltásokra, hozzászólások elhelyezésére véleményezésre, a cég minősítésére, stb. OLDALUNK: https://www.facebook.com/Dalmata-es-Kopo-klub/

A Facebook felületén keresztül hozzáférhető adatok kezelése a felhasználó preferenciájának és a Facebook adatkezelésének megfelelően történnek.
Facebook Inc.
1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Dublin 2, Ireland
https://about.fb.com
https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586
további Facebook adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/legal/terms/update

Számlázás
Bizonyos termékek, szolgáltatások, kiállítási és tagsági jelentkezés befizetésével, megrendelésével fizetéssel kapcsolatos adatok megadása válhat szükségessé, mint például a számla befogadójának neve, címe/székhelye, adószáma, egyéb elérhetőségei (telefon és email), amelyet jogszabályi megfelelés miatt van szükség.

Weboldal karbantartás, adatbázis karbantartás
A fentiekben említett és más partnerek, akik esetlegesen munkájuk természetéből adódóan IT, adatbázis vagy weboldal üzemeltetéséhez szerződéses kapcsolatban állnak adatkezelővel, vagy bármely adatfeldolgozóval a fentiekben leírt, illetve saját adatvédelmi szabályzatunk szerint járnak el, illetve maximálisan betartják az üzleti titoktartás szerződéses szabályait és az ide vonatkozó jogszabályokat.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, illetve visszavonható.
A weboldalon használt sütikkel kapcsolatos adatkezelés alább olvasható a Süti tájékoztató pontban.
A hírlevéllel kapcsolatos preferenciák, illetve a hozzájárulás visszavonása a hírlevél alján található “Leiratkozás” link alatt kezelhető.
A Facebook oldal értesítései az oldal like-olásának visszavonásával lehetséges, más beállítások a felhasználó saját fiókjából érhetőek el, módosítások ott végezhetőek. A privát üzenetek és kommentek esetén azok törlésével lehetséges a hozzájárulás visszavonása.
A különböző statisztikai (Google Analytics és egyéb statisztikai pluginek) adatok gyűjtése anonim, így semmilyen személyes adat, vagy olyan adat, ami alapján a felhasználó felismerhető lenne, nem gyűjtenek és nem tárolnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés a hozzájárulás visszavonását megelőzően jogszerűnek számít.
Az adatok továbbítása kizárólag hatóság, felügyeleti szerv vagy jogszabályi megfelelés esetén, illetve a fenti esetek fennállásakor történik.

AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A weboldal látogatásával ön elfogadja az Adatkezelésre vonatkozó szabályzatot. Amennyiben nem ért egyet ezekkel, kérjük, ne használja az oldalt!
Felhasználó által megadott adatok (kapcsolat felvételi űrlap, jelentkezési lap, hírlevél feliratkozási adatok, stb tárolása törlési kérelemig/leiratkozásig történik.
Facebook oldal esetében like-olás visszavonásáig, hozzászólás törléséig vagy az oldal megszűnéséig (törlés) történik.
Számlázási és jelentkezési lapon feltüntetett adatok a törvényben elírtaknak megfelelően vagy tárgyév + 5 évig kerülnek tárolásra.
Sütik tárolása a Felhasználó böngészőjének adattörléséig vagy sütik érvényességi idejéig kerülnek tárolásra.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Jogosulatlan hozzáférés ellen, téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatás ellen a Weboldal tárhelye, a weboldal, a weboldal által használt pluginek, illetve az üzemeltető munkaeszközei többszörös jelszóval védve vannak, a weboldalak tartalma rendszeresen üzemeltető által biztonsági mentésre kerül, valamint a tárhely szolgáltatója is automatikus mentéseket végez rendszeresen, illetve az eszközök további biztonságáról Malwerbytes gondoskodik.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintettnek jogában áll:

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről
 • adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok céljáról, jogalapjáról, időtartamáról továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A tájékoztatást az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabály előírásai alapján tagadhatja csak meg.

HELYESBÍTÉS ÉS ADATTÖRLÉS

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok  kiegészítését.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • a kezelése jogellenes
 • az érintett kéri, illetve az adatok kezelésére adott hozzájárulását visszavonja, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendeli el
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható

TILTAKOZÁSI JOG

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben

 • a személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést a törvény rendelte el
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

Az Adatkezelő az érintett tiltakozás ellenére kizárólag akkor kezelheti tovább az érintett adatait, ha azt számára jogszabály teszi kötelezővé.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIKRŐL (COOKIE)

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Dalmata és Kopó Klub fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot jogszabály változása esetén egyoldalúan módosítsa.

A weboldal sütiket (cookie) használ a kellemesebb felhasználói élmény érdekében. A biztonságos böngészés mellett, az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez a sütik (cookie) engedélyezése szükséges.